Central European encephalitis

Name(s): 
Diaphasic meningo-encephalitis
Type 
(G) Very specific problems